حضور نرم افزار مدیریت دندانپزشکی لبخند در سمینار دندانپزشکی شیراز آذر ماه 96


1396/09/15

حضور نرم افزار جامع مدیریت دندانپزشکی لبخند در «سمینار درمان‌های جامع دندان‌پزشکی» و سمینار یک روزه آموزه‌های قانونی از 15 تا 17 آذر 96 در هتل هما شیراز
همراه با نمایشگاه مواد و تجهیزات دندان‌پزشکی
برگزارکننده: انجمن دندان‌پزشکی ایران شعبه فارس
امتیاز بازآموزی: ۲۱ امتیاز